ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་སིམ་འཛུལ།


༄༅།། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨོ་གླིང་དང་དབྱིན་ཇིའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཁག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕྱིར་ལ་འཁྱར་ཡོད་པ་དེར་འཁོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་གཞུང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཤིག་བརྒྱུད་ནས་ལོ་བཅུ་ལྷག་གི་རིང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཧྲང་ཧེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཅའ་སྡོད་ཨོ་གླིང་དང་དབྱིན་ཇི། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་སུད་སི། རྒྱ་གར་དང་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི། ཨི་ཊ་ལི་དང་འཇར་མན་ཎི། ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀ་སོགས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གི་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པའི་གྲས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སིམ་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དོན་གཅོད་ཁང་དེ་དག་གི་ནང་དུ་མཐོ་རིམ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དང་གཞན་རྣམས་རྒྱལ་སྲུང་དང་སྨན་སྦྱོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཆེ་ཁག་གི་ནང་དུ་སིམ་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་འདུག་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG