ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་དང་དེའི་རྩོད་གཞི། 


འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་

༄༅།། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་ཡུལ་ལྗོངས་མཛེས་ཤིང་མཁའ་རླུང་གཙང་མ། ས་ཆ་ཁ་ཁུ་སིམ་པོ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པའི་ས་གནས་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཏ་གྱུར་། ད་དུང་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་དེ་དག་གི་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་གནས་སྐོར་དུ་བསྐྱོད། འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་རྫ་རི་མཐོན་པོ་དང་མཚོ། ཤིང་དང་ཆུ་མིག བྲག་རྡོ་སོགས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་གི་བླ་རི་དང་བླ་མཚོ། བླ་ཤིང་དང་བླ་རྡོ་ཡིན་ཞེས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྲོལ་ཞིག་དར། མི་ཚོས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་དག་ལ་བྱིན་རླབས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་འགྲོ་བ་མི་སྤྱི་མཚུངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཅི་དགོས། དེས་ན་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ལའང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་རྒྱབ་ལྗོངས། དེ་བཞིན་མཚེའུ་དེའི་བདག་དབང་ཐོག་ཏུ་རྩོད་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཕྱི་ཟླ་༧་པའི་ཚེས་༡༩་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་ལྟོས་འགྲིམ་འགྲུལ་གསར་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་པ་ཚོས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཏེ། གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བ་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཡིན། དེ་ནི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་བཞེད། རྒྱ་གར་གྱི་སིག་རྒྱ་བོ་ཚོས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་པ་གུ་རུ་ན་ནག་གི་གནས་ཡིན། གུ་རུ་ན་ནག་གནས་དེར་བྱོན་ནས་བཞུགས་མྱོང་ཡོད་པ་དང་མཚེའུ་དེ་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཡིན་ཟེར། དེང་སྐབས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་དེ་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སིག་ཆོས་ལུགས་རྗེས་འཇུག་པ་སིག་རྒྱ་བོ་ཚོའི་རྩོད་གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

the Indian Army shows Indian soldiers of Trishakti corps celebrating the International Yoga Day at Gurudongmar Lake,
the Indian Army shows Indian soldiers of Trishakti corps celebrating the International Yoga Day at Gurudongmar Lake,

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཐོ་ཚད་ཧྥི་ཊི་༡༧༠༠༠་གི་ཡན་ཆད་དུ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་བར་དུ་གནས་སྐོར་བ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་རྣམས་བལ་པོ་ཡིན་ཞིང་། ཁོ་ཚོས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་༨་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་ནང་པའི་སློབ་དཔོན་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བ་དང་ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་༡༥་པའི་ནང་དུ་བྱོན་པའི་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་འབྱེད་པ་གུ་རུ་ན་ནག་གཉིས་ཀའི་གནས་ཆེན་རེད། མི་ལ་དད་པ་ཡོད་ན་ཁྱི་སོ་ལས་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་སུ་ཞིག་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ལ་གནས་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་ན་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བ་དང་གུ་རུ་ན་ནག་གཉིས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཁྱད་མེད་དུ་འཇུག་གི་རེད་ཅེས་ཀུན་གྱི་རྣ་བར་སྙན་པ་དང་སུ་ལའང་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མི་དགོས་པའི་འགྲེལ་བཤད་མཁས་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་ལྟོས་འགྲིམ་འགྲུལ་གསར་ཁང་གིས་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་དང་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་དེའི་བདག་དབང་དང་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཆོས་ལུགས་གང་ལ་ལྷ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མེད་ཐད་རྩོད་པ་བྱུང་ནས་ཁྲིམས་ལ་གཏུགས། ད་ལྟ་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་ས་ཆའི་བདག་དབང་ཐོག་ཏུ་ནང་པ་དང་སིག་རྒྱ་བོ་ཚོ་ཁ་མཆུ་ཐུག རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་འབྲས་ལྗོངས་སུ་ནང་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་མ་ཟད། འབྲས་ལྗོངས་ལ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་ནང་ཆོས་དར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་ཆེ་དང་ཧིན་རྡུ། ཧིན་རྡུ་དང་ཡེ་ཤུ་སོགས་ལ་འཁྲུག་རྩོད་འབྱུང་གི་ཡོད་ཀྱང་ནང་པ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་བར་དུ་རྩོད་པ་འབྱུང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། གལ་སྲིད་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་དེའི་བདག་དབང་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ཚེ། འབྲས་ལྗོངས་སུ་ནང་པ་དང་སིག་རྒྱ་བོའི་ཆོས་དད་པ་ཚོར་འགལ་ཟླ་འབྱུང་སྲིད་ཅེས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་བློ་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག
༢༠༡༨་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༩་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་འབྲེལ་ཐག་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ༡༩༩༧་ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་དམག་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་པན་ཇབ་ཀྱི་མདའ་ཤོག་༢༠་པས་གུ་རུ་གདོང་མར་མཚེའུ་འགྲམ་དུ་སིག་གི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་བཞེངས། ༢༠༡༧་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༨་པའི་ནང་དུ་འབྲས་ལྗོངས་བ་ཚོས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་འགྲམ་གྱི་སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དེ་བཤིག གུ་རུ་གདོང་དམར་ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་ནི་ཞལ་རས་དམར་པོ་དང་སྐུ་དྲག་པོ་ཡིན་པའི་གོ་དོན་རེད། ཕྱི་ལོའི་དུས་རབས་༨་པའི་ནང་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་གསང་བསྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་སྤེལ་མཛད། གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བའི་གནས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སིག་ཆོས་ལུགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཅེས་རྩོད་པ་འཕངས། སིག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོས་ང་ཚོས་༡༩༩༧་ནས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚོ་འགྲམ་དུ་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁ་མཆུའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ད་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༦་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ལྟར་ན། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་པ་ཚོས་གུ་རུ་པདྨ་སམ་བྷ་བ་བོད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་གནང་བའི་ལམ་དུ་སྦས་ཡུལ་འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ཞེས་བའི་ས་གནས་དེར་མཚེའུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་འགྲམ་དུ་བཞུགས། ཕྱིས་སུ་མཚེའུ་དེར་གུ་རུ་གདོང་དམར་ཞེས་མིང་ཐོགས་པའི་བཤད་རྒྱུན་འཇགས། མཚོ་དེ་ལོ་ཧྲིལ་པོར་འཁྱག་ལ་འབྱར་ནས་ས་གནས་དེའི་མི་ཟོག་གཉིས་ཀར་ཆུ་མེད་པར་དཀའ་ངལ་ཕྲད། ཡུལ་མི་ཚོས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་གུ་རུ་རིན་པོས་ཕྱག་མཛུབ་ཅིག་མཚོ་ནང་དུ་བྲན་པས་མཚེའུ་དེའི་ཟུར་ཆ་ཞིག་དགུན་གྱི་དུས་སུའང་འཁྱག་པས་མ་བསྒྲིབས། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ས་གནས་དེའི་ཡུལ་མི་རྣམས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ལ་གནས་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་མགོ་བརྩམས། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྣམ་རྒྱལ་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གུ་རུ་གདོང་དམར་མཚེའུ་ནི་ནང་པའི་གནས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐག་བཅད། དེའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སིག་རྒྱ་བོའི་དམག་མི་ཚོས་བཞེངས་པའི་ལྷ་ཁང་དེ་ཉིད་ལ་ཆེན་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་འོག་ཏུ་རྩིས་སྤྲོད་བྱ་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག

XS
SM
MD
LG