ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

བོད་མི་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་གནད་འགག


ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་ལས་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་ནང་གི་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་གི་ཡོད་པ་འདིའི་ནང་ ཀུན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་ལམ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ནང་ཨ རིའི་མི་ནི་སོ་ཌའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མཁན་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་རྒྱ་རིགས་སློབ་ཕྲུག་དབར་ཕན་ཚུན་ལོ་ཤས་ནང་འབྲེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་དེ་ནི་མིག་དཔེ་ལྟ་སར་གྱུར་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་བོད་པའི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་རྒྱ་རིགས་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་ འབྲེལ་ལམ་ལེགས་སུ་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་སྨན་པའི་གཞོན་སྐྱེས་སོ་སོས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནད་དོན་ཁག་ལེགས་པར་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG