ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བོད་པའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ།


རྒྱ་གར་དུ་བཙན་འབྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་རིང་མིན་འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སྒང་ཐོག་ཏུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཚོགས་པ་དེས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོས་གཉེར་པའི་ཚོང་ལས་ཁེ་ཐོབ་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་མགྲོན་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་སུ་མ་རྩ་བཙུགས་ཏེ། མ་རྩ་འཛུགས་མཁན་དང་ཚོང་སྐལ་གྱི་བདག་པོ་ཚོས་མི་མང་གི་འཚོ་བར་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་ཀྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར། བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG