ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པའི་སྙན་ཐོ།


༄༅།། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་༢༠༡༩་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་ཅིང་། སྙན་ཐོ་དེར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་བཀོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་། ཞིན་ཅང་དང་བོད་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཤོད་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་ཞིང་། གཤམ་ལ་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG