ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༡༢

ཡ་ཆེན་སྒར་གྱི་བཙུན་མའི་སྡོད་ཤག་བཤིག་ཤུལ་དུ་ཤིང་སྡོང་བཙུགས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡུལ་ཡ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་ཆོས་སྒར་གྱི་བཙུན་མའི་སྡོད་ཤག་མང་པོ་ཞིག་བཙན་གྱིས་སྡེབ་བཤིག་བྱས་ནས་ས་སྟོང་དུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཡ་ཆེན་སྒར་གྱི་བཙུན་མའི་སྡོད་ཤག་བཤིག་ཤུལ་དེར་ཤིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བོད་པ་ཞིག་གིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་བྱུང་། ཁོང་གིས་ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལྟར་ལས་མི་༡༠༠༠་ཙམ་ཆེད་གཏོང་བྱས་ཏེ་ལོ་སྔོན་མར་ཆོས་སྒར་དེའི་བཙུན་མའི་སྡོད་ཤག་མང་པོ་ཞིག་གཏོར་བཤིག་བཏང་ཟིན་པ་དེའི་ཤུལ་དང་དགོན་པའི་སྲང་ལམ་གཡས་གཡོན། དེ་བཞིན་ཆོས་སྒར་གྱི་མཐའ་དེར་ཆགས་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་མཐའ་འཁོར་བཅས་སུ་ཤིང་སྡོང་བཙུགས་ནས་ནགས་ཚལ་དུ་སྒྱུར་གྱི་འདུག ཤིང་སྡོང་བཏབ་ཟིན་པའི་ས་ཆ་ཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་འོག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་དགོན་པར་དབང་བ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་མི་འདུག མ་འོངས་པར་ཆོས་སྒར་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག་རྒྱ་སྐྱེད་ཅི་ཡང་བྱ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་འདུག ད་ལོ་ལས་གཞི་མང་པོ་ཞིག་གཉེར་རྩིས་ཡོད་པ་ཞིག་གླེང་གི་ཡོད་ཀྱང་གནས་སྐབས་རིང་ཤིང་སྡོང་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞི་གཅིག་པུ་མགོ་བརྩམས་འདུག་ཅེས་བརྗོད་སོང་།།

Yarchen Gar satellite images
Yarchen Gar satellite images

གཞན་ཡང་གསར་འགོད་པས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་ལྟར་ན། ད་ལོ་རྒྱ་ནག་གི་ལོ་སར་ཚེས་མ་ཐག་པ་ནས་བཟུང་། ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གིས་ཟླ་བ་གཉིས་ཡས་མས་ཤིག་ལ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཤིང་། ཕྱིས་སུ་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཀྱང་ཡ་ཆེན་སྒར་ལ་སྔར་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་གཅིག་ཀྱང་སྤེལ་དུ་འཇུག་གི་མེད་པ་དང་། དགོན་པར་གནས་མཇལ་དང་སྐོར་བ་བྱེད་དུ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ཀྱང་ཐོ་འགོད་རིམ་པ་ཞིག་བྱས་ནས་ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་འབྱོར་ཐུབ། ཡིན་ནའང་ཕྱི་སྐོར་དང་རྒྱང་མཇལ་ཙམ་ལས་དགོན་པ་དང་འདུ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་ལ་མཆོད་མཇལ་བྱེད་དུ་གཏོང་གི་མེད་པ་དང་དགོན་པ་སྒོ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་སྟེ། གཙོ་བོ་དགོན་པའི་འཛིན་སྐྱོང་བ་ཚོས་མིག་སྔར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་རིམས་ནད་ཡོངས་སུ་འཇོམས་མེད་པར་ནད་དུག་བསྐྱར་ལོག་རྒྱག་སྲིད་པར་འཛེམ་ཟོན་བྱ་དགོས་ཞེས་སྤྱི་མོས་བྱུང་བ་ཡིན་འདུག དེ་བཞིན་སློབ་གཉེར་བ་ཚོའི་ཉིན་རེའི་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་རྣམས་ཀྱང་དྲྭ་ལམ་དང་རྒྱང་བསྒྲགས་བརྒྱུད་ནས་ཐོས་བསམ་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

XS
SM
MD
LG