ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ལམ་བཟོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།


བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སྒྱུ་རྩལ་བ་བསྟན་འཛིན་རིག་གྲོལ་ལགས་ཀྱིས་ལོ་རབས་༥༠ དང་༦༠ ནང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལམ་བཟོ་གནང་མྱོང་མཁན་གྱི་བོད་མི་བགྲེས་སོང་ཚོར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ལམ་བཟོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་བོད་མི་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བཅའ་འདྲི་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG