ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད།

 • ༠༨:༠༠ - ༠༩:༠༠

  སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན།

  ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 • ༡༡:༠༠ - ༡༢:༠༠

  བོད་དོན་གསར་འགྱུར།

  ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་མའི་གནད་དོན་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 • ༡༢:༠༠ - ༡༤:༠༠

  ཉིན་གུང་གི་རླུང་འཕྲིན།

  ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

 • ༢༢:༠༠ - ༢༣:༠༠

  དགོང་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན།

  ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

XS
SM
MD
LG