ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བོད་པ་ཞིང་ལས་གཉེར་མཁན་ཇེ་མང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་ནས་ཚོང་ལས་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བཟུང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཤིང་འབྲས་ཨ་མྲ་དང་ངང་ལག སོ་པ་རི་དང་དམར་ཚ་བཅས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཞིང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་རྣམ་གྲངས་༩་ཙམ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ཤིང་འབྲས་དང་ཞིང་ལས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དེ་རྣམས་ལོ་རེ་བཞིན་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། བོད་པ་གཞོན་སྐྱེས་ཚོའི་གྲས་སུ་ཤིང་འབྲས་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG