ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌི་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ཐོག་ཨ་མི་རི་ཀའི་ལྟ་ཚུལ།


དབྱིན་ཇིའི་མངའ་ཁོངས་ཡིན་པ་སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌི་ཡི་མི་དམངས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ མང་མོས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ ཡུལ་དེ་དབྱིན་ཇི་ཆིག་བསྒྲིལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཁ་བྲལ་ཏེ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ཐད་ཐག་གཅོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་སྐབས་དེར་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ སི་ཀོ་ཊི་ལན་ཌིའི་མི་དམངས་ཀྱི་མང་མོས་འོས་བསྡུའི་ཐག་གཅོད་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུས་དགོས་པ་དང་འོན་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཆིག་བསྒྲིལ་གནས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG