ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཐབ་བྱུས་ཐད་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྒྲིལ་བ།


ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ལོ་རེའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྲིད་ཇུས་ཐད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་གྲོས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པ་དེ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་པ་དང་ཐེངས་དེའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ལ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ཚོང་པ་སོགས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་སྣ་མང་གི་ཐད་བགྲོ་མོལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་དབར་ལ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་གྱི་མཚོ་གླིང་བདག་དབང་ཐད་ཀྱི་འགལ་ཟླ་སེལ་མི་ཐུབ་པ་དང་འགྲོ་བ་མའི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ཐད་ལ་མི་མཐུན་པ་སོགས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་མང་པོ་ལྷགས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG