ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བ་ཚོར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ།


ཀི་རྟི་དགོན་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་འདུན་གཉིས་དང་ འབོད་སྐུལ་གཅིག་གི་ཐོག་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གསུམ་སྨན་ཁང་ནས་ཕྱིར་སློག་མ་ཐག་ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལྡི་ལི་ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་གསུམ་ལ་སྣེ་ལེན་དང་ དགའ་བསུ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་

XS
SM
MD
LG