ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཇལ་འཕྲད།


༄༅།། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཊིན་རྣམ་གཉིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མོར་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇཱི་ཎི་ཝྭར་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་སྲིད་འཛིན་ཕུ་ཌིན་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཐེངས་དང་པོ་གནང་གི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་དེང་སྐབས་ཨ་རི་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཧ་ཅང་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པས་མི་ཚང་མས་བྷ་ཌན་དང་ཕུ་ཊིན་གྱི་མཇལ་འཕྲད་དེར་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཞིག་འཐོན་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG