ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༥

རྒྱ་གར་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་སྐྱོར་ད་ལྟ་ལས་ཆེ་ཙམ་གནང་ཐུབ་ངེས་རེད།


r
r
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་མི་ལ་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུས་ཀྱང་བྱེད་ཀྱི་མེད་པས་ཧ་ཅང་གི་བཀྲིན་ཆེན་པོ་ཡིན་ཞིང་ འོན་ཀྱང་ ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུར་རོགས་རམ་ད་ལས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞིག་ཏན་ཏན་གནང་ཐུབ་ངེས་ཡིན་ཞེས་ སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཞིག་གིས་གནས་འདྲི་ཞུ་བའི་སྐབས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
XS
SM
MD
LG