ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

ཚོགས་པ་ཁག་༥༠་ལྷག་གིས་ཊམ་དང་བྷ་ཌན་ལ་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་༥༠་ལྷག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་སྟེ། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གཉིས་ལ་དྲག་ཤུགས་ཀྱིས་དཀའ་རྙོག་ཁག་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེའི་ཚབ་ཏུ་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ནས་དཀའ་རྙོག་རྣམས་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་བརྩི་བའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཞེས་འཁོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG