ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

སྐུ་ཞབས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།


༄༅། ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༠ སྟེ་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ་ཁོང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་༤༦ པ་དེ་ཆགས་ཡོད། སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌན་གྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་༡༡ དང་སྐར་མ་༤༩ ཙམ་གྱི་ཐོག་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་ཇོན་རོ་བཊ་མདུན་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་དང། དེ་བཞིན་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ལྕམ་ཀ་མ་ལ་ཧེ་རི་སི་ཡིས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་Sonia Sotomajorམདུན་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས་ཏེ། ཨ་རིའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་པ་མ་ཟད། ཡང་མི་རིགས་ནག་པོ་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ཅིག་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་གནང་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG