ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

ལོ་གསར་དང་སྨྱུང་གནས་དུས་ཆེན་མཉམ་དུ་འཁེལ་བས་དབྱི་རན་གྱི་མི་རྣམས་ཅི་བྱ་བརྟོལ་མེད་ཆཊ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་དབྱི་རན་གྱི་ཡུལ་མི་ས་ཡ་བཅུ་ཕྲག་བརྒྱད་བརྒལ་བ་ཙམ་ལ་གདམ་ཀའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ནི། རང་ལུཊ་ཀྱི་ལོ་ཐོ་ལྟར་ལོ་གསར་པའི་དུས་ཆེན་འཁེལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ད་ལོ་ཁ་ཆེའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་དུས་ཆེན་རཱ་མཱ་ཌན་ཀྱང་དུས་མཉམ་དུ་འཁེལ་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལཊ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིཊ་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་འདིར་གསལ།

XS
SM
MD
LG