ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་བ།


རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སོ་ཕོ་ རི་ཆདྲི་སན་དང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ རིང་མིན་འདི་ཟླའི་ཚེས་༡༢་དང་༡༣་བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་། ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་ཀེ་རི་མཆོག་་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབུལ་སྐུལ་གྱི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོས་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེའི་འཚམས་གཟིགས་འདིའི་ཐོག་རེ་བ་ཇེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་་ཡོད་མེད་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ཁང་གི་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG