ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུའི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་གསར་པ།


Chinese police checks internet bar

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེ་ཆར་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་དོ་དམ་བྱ་རྒྱུར་དབུས་གཞུང་གི་གཅིག་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཞིག་ཆེད་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་དེ་ནི་འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད་ ཡིན་ནའང་མཁས་པ་དང་དྲ་རྒྱ་བེད་སྤྱོད་པ་ཚོས་དེ་ནི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་འཛུལ་བཞུགས་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཐོག་སྟངས་འཛིན་དང་དམ་དྲག་སྔར་བས་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ པའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་ཞུས་པ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG