ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སླབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་།


དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་དང་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་རིང་པོ་དེ་འགོ་འཛུགས་བྱ་ལ་ཉེ་མོད། འོན་ཀྱང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་ཉེ་ཚན་དམིགས་ནས་གུང་སེང་ལ་འགྲོ་ས་མེད་པའི་བུ་ཕྲུག་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་ལོ་ནས་མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གུང་སེང་ལ་ལེན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་པ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་དང་ཆབ་ཅིགས། དྷ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་ཀྱང་། རང་ཁོངས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་གུང་སེང་གཏོང་ཕྱོགས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར། ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ཁོངས་སུ་པདྨ་བདེ་ཆེན་གྱིས་གནས་འདྲི་ཞུ་པ་དེར་གསན་རོགས་གནང་།།

XS
SM
MD
LG