ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༦

བྷར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་ཨང་སན་སུ་ཇི།


བྷར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་ཨང་སན་སུ་ཇི།
བྷར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་དང་ཨང་སན་སུ་ཇི།

བྷར་མའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཨང་སན་སུ་ཇི་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་བཀག་ཉི་མ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཚང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཨང་སན་སུ་ཇིས་སྔ་ལོ་རང་ལ་བྷར་མའི་དྲག་པོའི་གཞུང་གིས་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་བཀག་ཕར་འགྱངས་བྱས་པ་དྲང་སྙོམས་ཤིག་མིན་ཞེས་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཀྱང་། བྷར་མའི་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཨང་སན་སུ་ཇིའི་ཞུ་གཏུག་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་མེད་པ་དང་། འདི་ནི་ཨང་སན་སུ་ཇིས་བྷར་མའི་ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་ཐེངས་གསུམ་པ་དང་མཐའ་མ་དེ་ཡང་ཡིན་ཞིང་། ད་དུང་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བྷར་མའི་དམག་གཞུང་གིས་ཨང་སན་སུ་ཇི་སྔར་བཞིན་བཙོན་འཇུག་གི་དུས་བཀག་ཚང་བའི་རྗེས་སུའང་ཡང་བསྐྱར་རང་ཁྱིམ་ལ་དོ་དམ་མམ་ བཟང་བཙོན་དུ་འཇུག་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG