ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སྒོར་བཞུགས་མཁན་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ།


འཛམ་གླིང་ས་གནས་ཁག་གི་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོའི་མི་སྣ་ནོར་སྦེའི་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོར་བཞུགས་མཁན་རྣམས་རང་གནས་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་པས་ཁོང་ཚཽས་ ད་རེས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་དེས་རྒྱ་ནག་ཕྱི་ནང་གི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་མི་སྣ་ཚོར་སྐུལ་འདེད་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་ དུས་མཚུངས་ཚང་མས་གཞོགས་འདེགས་དང་མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་ནོར་སྦེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱིས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་འགྱུར་ལྡོག་གི་རྩ་བ་དེ་དམ་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG