ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ཐེ་ཝན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་མཇལ་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལྕམ་ཚེ་ཨིང་ཝེན་ལ་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་ཁོང་གིས་ཡུལ་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་དང་མཉམ་པ་སྐུ་ཞབས་ཝི་ལི་ཡེམ་ བྷི་རན་ཌི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ཞབས་བྷི་རན་ཌི་ཡིས་ལྕམ་ཚེ་ལ་འོས་འདེམས་ཀྱི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG