ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༡/༢༧

གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་བལ་ཡུལ་འཚམས་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་༡༠་པའི་ཚེས་༡༢་དང་༡༣་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས། འདི་ནི་ལོ་༢༣་གྱི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིག་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་འཚམས་འདྲིའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་རྩིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ཅིག་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་མིང་རྟགས་འགོད་ཐུབ་རྒྱུའི་རྩིས་བརྒྱབ་ཀྱང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་བལ་ཡུལ་ལ་འཚམས་འདྲིར་འབྱོར་བའི་རྗེས་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG