ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༡/༢༨

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་འབྲོག་པའི་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཉེ་དུས་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་པའི་འབྲོག་པའི་ས་ཁུལ་གྱི་ན་ཆུང་བྱིས་པ་ཚོ་ལ་དམིགས་པའི་སློབ་གསོའི་ལས་འཆར་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ངག་དབང་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱིས་འབྲོག་པའི་ས་གནས་ཁག་དྲུག་ཙམ་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་བྱིས་པའི་སྒམ་ཆུང་ཞེས་པའི་ལས་འཆར་འདི་སྤེལ་ཡོད་པས། གཟའ་འཁོར་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ལས་འཆར་འདི་དང་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་ངག་དབང་ཚེ་བརྟན་ལགས་མཉམ་དུ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG