ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་ཞི་བདེ་དང་པ་ཀི་སི་ཐན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་གཞུང་དང་ཏ་ལི་བྷན་གྱེན་ལོག་པས་ཐད་ཀར་ཞི་བའི་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་དེའི་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅིག་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་ཞི་བདེ་བསྐྲུན་པར་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་རོགས་རམ་བྱ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་ལ་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཐུབ་པའི་འབད་རྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG