ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བོད་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར།


ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཐོག་ནས་ ཕྱི་ཟླ་༡༠པའི་ཚེས་༡༧ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ ཉེས་ཆར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་བོད་ལ་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་གི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་གཞིའི་གྲོས་འཆར་དེ་ལ་ གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་ཞུ་བསྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་ ཁྲིམས་འཆར་དེ་ནི་ རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ཡོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞིན་ ཨ་མི་རི་ཀ་བ་རྣམས་ཀྱང་བོད་ལ་བསྐྱོད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG