ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དང་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཡི་སྲིད་ཇུས་འཆར་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༩་པ་འཚོགས་ལ་ཉེ་བ་དང་ཚོགས་ཆེན་དེའི་ཐོག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བཅོས་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གིས་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་རྒྱུའི་འདེམས་ཀ་ཞིག་ཀྱང་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པས་ཚོགས་ཆེན་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཅིག་པུ་མིན་པར་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སྲིད་ལའང་འབྲེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དེ་བཞིན་ཞི་ཡིས་༢༠༢༡ལོར་དམར་ཤོག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ལོ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་དང་༢༠༤༩་ཀྲུང་གོ་གསར་པའི་ལོ་བརྒྱའི་དུས་དྲན་བཅས་ལོ་བརྒྱ་གཉིས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཟེར་བ

XS
SM
MD
LG