ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༦

བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་སྐབས་ལྔ་པའི་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་ བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཨཱཙཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་དམིགས་གསལ་སྐུ་མགྲོན་ངོས་ནས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་པ་དང་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ས་གནས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མ་ཁག་ཅིག་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་༡༠༠ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཚོགས་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG