ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

བརླ་ཤའི་སྟེང་དུ་ལྕགས་འཛེར་བརྡབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་པ་ཧོ་ཝར་ཌི་ལིན་མངའ་ཁུལ་དེའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་དང་། ཁོ་པ་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་པ་དང་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལིའུ་ཞའོ་པོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཛད་རྗེས་ཁག་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ལིའུ་ཞོ་པོ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྷར་སི་ལོ་ནའི་རྐང་རྩེད་ལྒང་རུ་ཁག་གི་རྩེད་འགྲན་པ་གཙོ་བོ་སྟེ། འཛམ་གླིང་ན་སྐད་གྲགས་ཡོད་པའི་སྐྱེས་ཡུལ་ཨ་ཆིན་ཊི་ནའི་རྐང་རྩེད་ལྒང་ལི་རྩེད་མཁན་ལིའོ་མེ་སི་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་མོས་ཡོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG