ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

བྷེང་ལ་རྡེཤའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་བཀག་ཉར་བྱས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྷེང་ལ་རྡེཤ་ཡུལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས། རྒྱལ་ས་ཌྭ་ཀའི་ནང་དུ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ ལས་འགུལ་བྱེད་སྒོ་ཡོངས་རྫོགས་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ནས་བཟུང་བཀག་འགོག་བྱས་ པ་དང་སྦྲགས། ཡུལ་དེའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་རང་གི་ལས་ ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་རུ་ཐོན་དུ་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། བྷེང་ལ་རྡེཤ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོ་དོ་དམ་ བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་རྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG