ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ལྭའི་བྷེ་རི་ཡའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་ཁང་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྒོ་ཕྱེ་ཡི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན། ལྭའི་བྷེ་ རི་ཡའི་ནང་དུ་ཨྭི་བྷོ་ལ་ཁྲག་ཐོན་གྱི་ནད་གཞི་འགོས་ཁྱབ་ཕྱིན་པའི་གནས་ཚུལ་ གསར་པ་ཇི་ཉུང་དུ་སོང་ཡོད་པ་རེད། མངའ་ཁུལ་དེའི་ནང་ཨྭི་བྷོ་ལ་ཁྲག་ཐོན་ གྱི་ནད་གཞི་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། ལྭའི་བྷེ་རི་ཡ་ནི། ནད་གཞི་ ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱང་། ད་ཆ་ཡུལ་དེའི་ས་ཁུལ་ འགའ་ཞིག་གི་ནང་། ནད་དེ་གསར་དུ་འགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་བར་ གཟའ་འཁོར་འགའ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་ལྟར།

XS
SM
MD
LG