ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

ཞིས་ཅིན་ཕིང་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལྐོག་ཟ་ཐེར་འདོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ལེའོ་ནིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་གཙོ་འཛིན་ཁྲེན་ཀྲེང་གའོ་དབུས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་དང་དབང་ཐང་ཅན་གྱི་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་དོན་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཁྲེན་ཀྲེང་གའོ་ལ་མི་དགའ་བའི་དགྲ་ཡང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཅིང་། སྔ་ལོ་ཁྲེན་ཀྲེང་གའོ་ཡིས་ལེའོ་ནིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཚོང་དོན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཁྲིད་ནས་ཧོང་ཀོང་ལ་སོང་སྟེ། ཁོང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་འབྱོར་ལྡན་པ་ཚོར་ལེའོ་ནིང་ཞིང་ཆེན་ལ་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ཚོང་ལས་གཉེར་དགོས་ཞེས་འགུགས་ཐབས་བྱས་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG