ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐའེ་ཝན་གྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་མཚོ་འགྲམ་གཉིས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་འདུར་ངོ་རྒོལ།


ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་མཚོ་འགྲམ་གཉིས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཐའེ་པེ་ལ་འཚོག་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་ནང་གི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་དང་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡུལ་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་འདུ་ནི་མཚོ་འགྲམ་གཉིས་ཀྱི་དབང་འཛིན་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG