ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢
གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན།

བོད་མིའི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་གྱི་གཟབ་སྦྱོང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲོད་དུ་ད་ཡོད་ཚོང་ལས་རྒྱ་བསྐྱེད་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཁག་ཅིག་ལ་མ་རྩའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུ་བཅས་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་གི་ཐད་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཤིག་གི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་དེང་སང་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་གནས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ལས་འཆར་དེའི་ཐད་ངོ་སྤྲོད་དང་ རིང་མིན་ལས་འཆར་དེ་གཞི་བཟུང་ཚོང་པ་དང་ཚོང་གི་འཆར་གཞི་རྩེ་ཕུད་ཡོད་མཁན་ལ་གཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག། འདིའི་ཐད་ང་ཚོའི་གཟའ་འཁོར་འདིའི་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ལས་རིམ་ནང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའི་འགན་འཛིན་དང་ཆོང་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་བུ་ཁྲིད་ལགས་དང་ས་ གནས་ཁག་ཏུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ་ལས་འཆར་དེའི་ཐད་ངོ་སྤྲོད་དང་མཉམ་ཞུགས་ཡོང་ཐབས་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་གཉིས་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་དེ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG