ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཨ་རིས་ཐེ་ཝན་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་བསམ་ཞིབ།


In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Taiwan Deputy Minister of Foreign Affairs Tien Chung-kwang, right, bumps elbow with US Rep. Stephanie Murphy at Taoyuan airport near Taipei, Sep. 7, 2022.
In this photo released by the Taiwan Ministry of Foreign Affairs, Taiwan Deputy Minister of Foreign Affairs Tien Chung-kwang, right, bumps elbow with US Rep. Stephanie Murphy at Taoyuan airport near Taipei, Sep. 7, 2022.

༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པ་འགོག་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་ཞིག་འགེལ་རྒྱུའི་བསམ་ཞིབ་དང་གྲོས་སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

༄༅།། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པ་འགོག་ཐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་ཞིག་འགེལ་རྒྱུའི་བསམ་ཞིབ་དང་གྲོས་སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ཕྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༡༤་ཉིན་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཅོད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་གི་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་གང་འདྲ་ཞིག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གྱི་གྲོས་སྡུར་དེའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་ཁག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་མེད་པ་ལྟར་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དོན་ཞིབ་ཕྲ་རྣམས་གསང་བ་ཡིན་ཞིང་། ད་ལོ་ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཏེ་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱིས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སྲིད་པའི་ཛ་དྲག་ཇེ་ཆེར་སོང་། ཨ་རིའི་ཚོང་དོན་ལྟན་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་ལས་སྣེ་ཟུར་པ་ན་ཛཀ་ཎིཀ་ཏར་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་ན། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཨ་རིའི་མཐུན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་འབྲེལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་ལྟར་མ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱེད་ན་ཉེས་ཆད་ཧ་ཅང་གི་ནན་པོ་དང་སྣ་མང་ཞིག་གཅོད་ངེས་རེད་ཅེས་བསྟན། ཟླ་བ་སྔོན་མར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སི་ཐེ་ཝན་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་མཚོ་འགག་ལ་དམག་གྲུ་བཏང་སྟེ་གནམ་མཚོ་གཉིས་ནས་འཐབ་འཁྲུག་གི་གྲབས་བཤམས།།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དར་ཡོད་པའི་ཐེ་ཝན་མཚོ་གླིང་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་འོག་ཏུ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐེ་ཝན་ནི་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་ཁོངས་ཞིང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་བརྒྱབ་ནས་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱ་དགོས་བྱུང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས་སྡིགས་ར་བསྐུལ། རྒྱ་ནག་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་དགག་པ་བརྒྱབ། ལོ་འདིའི་ཕྱི་ཟླ་༢་པའི་ཚེས་༢༤་ཉིན་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་དམག་འཁྲུག་རྒྱག་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པར་ཨ་མི་རི་ཀ་བློ་འཚབ་བྱུང་། ཨ་མི་རི་ཀས་ཕྱི་ཟླ་༢་པ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་བསམ་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་ཚུགས། ཡིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་༨་པའི་མགོ་སྟོད་དེར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐེ་ཝན་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་མཐའ་བསྐོར་ནས་དམག་སྦྱོང་མ་བྱས་བར་དུ་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་གྲོས་སྡུར་དེ་གཟབ་ནན་དང་ཞིབ་ཚགས་ཤིག་ཏུ་མ་གྱུར། ༢༠༢༢་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ནང་དུ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ནུབ་ཆིངས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕུ་ཊིན་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཚེ། ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུར་ངེས་བཟུང་མེད་པའི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཞིང་། ད་ལྟ་ཕོ་བྲང་དཀར་པོས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ཨེ་ཤི་ཡའི་མཐུན་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱོགས་སུ་ལངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཕྱོགས་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་སྲུང་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་སིང་གྷལ་ཊོན་གྱིས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དོན་ལ་མཁོ་པའི་འཕྲུལ་རིག་ལག་རྩལ་རྣམས་འགོག་སྲིད་པའི་རྣམ་པ་འདུག་ཅེས་བཀྲལ།།

ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་ལས་སྣེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་སྦྱོང་བྱས་ནས་ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཕྲད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་ནི་ཐེ་ཝན་དང་མངའ་ཁུལ་དེའི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ། དེ་བཞིན་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གཅིག་མཐུན་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ནང་མོལ་ཞིབ་ཕྲ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས། ཐེ་ཝན་དང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་གྲོས་མོལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་༦་གིས་ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཞེས་ནང་མོལ་མགོ་བརྩམས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་མཐའ་འཁོར་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐེ་ཝན་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཇེ་མཁྲེགས་སུ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བཤད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་དེའི་ནང་དུ་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ན་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དབང་འཛིན་པའམ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་ཐེ་ཝན་ལ་གཏོང་རྒྱུ་མིན་ཞེས་སྔོན་ཆད་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་དོན་ཚན་དེ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག དེ་ནས་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ཞེས་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། ད་སྔ་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་བྱུང་ན་ཉེས་ཆད་འདི་འདྲ་ཞིག་གཅོད་དགོས་ཞེས་གསལ་པོར་བཤད་མེད་པ་དང་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ན་མཇུག་འབྲས་ཡག་པོ་ཞིག་འབྱུང་མི་སྲིད་ཅེས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་ཏ་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཡུ་རོབ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་གྲོས་མོལ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་གཞན་ཞིག་གིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་མ་འདྲ་བར་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཚོང་ལས་མང་དག་ཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་བརྟེན་ཡོད་པས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་རྩ་དོན་ཐོག་ཏུ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་དྲག་པོ་གཅོད་རྒྱུ་དེར་འཛེམ་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་ན་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་༢༧་སྤྱི་མོས་འབྱུང་དགོས། འཇར་མན་ཎིའི་སོལ་རླངས་ཕལ་ཆེ་བ་ཨུ་རུ་སུ་ནས་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པས་ཡུཀ་རེན་གྱི་དོན་དུ་ཨུ་རུ་སུར་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་ནན་པོ་ཞིག་གཅོད་རྒྱུར་བློ་ཁ་གཅིག་མཐུན་ཡོང་གི་མེད་པ་རེད། ཡེ་ཤུ་གནམ་བདག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གདན་ས་ཝེ་ཊི་ཁན་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་པེ་ཅིང་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་ནས་ཐེ་ཝན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་བ་བཅད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་དམག་སྦྱོང་རྗེས་སུ་ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ནང་མོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང་ཞེས་བཤད། གྲོས་མོལ་དེར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་གཞན་ཞིག་གིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཨ་མ་ལྟ་བུ་ནི་འཇར་མན་ཎི་རེད། ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཀྱང་འཇར་མན་ཎིས་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འཇར་མན་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་གྲས་སུ་རང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་ནི་ཐབས་མཁས་ཤིག་མིན་པ་ངོས་ཟིན་ནས་བློ་འཚབ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་བཤད།།

ཕྱི་ཟླ་༩་པའི་ཚེས་༡༤་ཉིན་རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཐེ་ཝན་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་༦༠་ཐམ་པ་འདུས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་འབྱུང་སྲིད་པར་ངོ་རྒོལ། ཐེ་ཝན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་དང་སྔོན་ནས་ཕྱིར་བསྒྲགས་མ་བྱས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེར་ཡུ་རོབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ། ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་བྱེད་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་དམངས་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཐོན། ཨུ་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་རུ་སུས་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་ཀྱང་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་བསྒྲགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་དེར་ང་ཚོས་རང་གི་སྲིད་གཞུང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་གྱི་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འགོག་ཐབས་བྱ་དགོས། རྒྱ་ནག་ལ་དོན་དམ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཐོན་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུ། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འཛིན་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ཐེ་ཝན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ལ་ཕེབས་ཆོག་མིན་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཐེ་ཝན་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཆོག་མིན་རྣམས་རྒྱ་ནག་གིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་མིན། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཀོད། ཐེ་ཝན་གྱི་གཞུང་ཚབ་པ་ཤའོ་མེ་ཆིན་གྱིས་དབྱིན་ཡུལ་དང་ཨོ་གླིང་། ཁེ་ན་ཌ་དང་རྒྱ་གར། ཉི་ཧོང་དང་ལུ་ཐུ་ཝེ་ཎི་ཡ། ཡུཀ་རེན་དང་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི། ནེ་དྷར་ལན་ཌི་སོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་འདུས་པའི་ཚོགས་འདུ་དེར་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

XS
SM
MD
LG