ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

བོད་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གཏོང་དགོས་པའི་ཁྲིམས་འཆར་བཏོན་པ།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་གནད་ཡོད་འཐུས་མི་ཇཱོ་ཕི་ཊི་དང་ཕྱག་སྦྲེལ་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་བཅས་པ་ཨ་མི་རི་ཀར་ཡོང་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་གསར་འགོད་པ། ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་སོགས་ལ་བཀག་འགོག་མེད་པར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འགྲོ་སྐྱོད་བྱ་ཆོག་པའི་ཐོངས་མཆན་སྤྲོད་དགོས་ཞེས་ཁྲིམས་འཆར་ཞིག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG