ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨེཌྶ་ནད་གཞི་ཕོག་པར་དམངས་སྤྱོད་ཁྲུས་ཁང་ནང་ཡོང་མི་ཆོག་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷན་སྐྱེས་སྲིན་འབུ་འཁྲུགས་པའི་ནད་གཞི་ཨེཌྶ་ཕོག་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས་ཕོག་པའི་མི་ཚང་མ། དམངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྲུས་ཁང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུའི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པར། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནང་གི་ལས་འགུལ་བ་ཚོ་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་ཀྱང་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས། དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG