ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གྱི་མྱོང་ཚོར་གནས་འདྲི།


ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཏོན་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་་་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ལོ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་གྱི་ནང་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཁག་༢༠་ཙམ་ཞིག་ནས་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་མི་གྲངས་༡༡༠་ཙམ་ཞིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཆེད་བཅར་བའི་གྲས་སུ་བྱང་ཀེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ནས་ཕེབས་པ་ཐེ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྤོ་ཀྲེ་ལེནཊེ་ནས་ཡིན་པ་་་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ་ལགས་གཉིས་ལ་འདི་གའི་ལས་བྱེད་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG