ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ།


བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ།
བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་མཁན་ཚོར་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོས་ཐུགས་སྨོན་གནང་བ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཕྱི་དྲོ་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉེ་འདབས་སུ་ཆགས་པའི་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་ཡི་ཤུ་དང་ ཇིའུ་སོགས་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་བར་ལམ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གཏོང་དགོས་བྱུང་སྟེ་རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྨོན་ལམ་གསོལ་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་བསྟན་འཛིན་ཕན་ཐོགས་ལགས་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG