ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པར་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་བར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཇེ་མང་དང་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་ཅིང་། ད་བར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་༢༣་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ངོ་རྒོལ་བ་བརྒྱ་ཁྲག་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག མི་མང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་དེ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་དད་པ་རྣམས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཞི་ཞིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG