ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཐད་གང་ཡང་སྦས་སྐུང་བྱས་མེད་ལུགས་རོམ་ནི་ཡིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་བ།


སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་དམིགས་སྐུ་ཞབས་མིཌ་རོམ་ནི་ཡིས་རང་གི་་ཡོང་འབབ་དང་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་བ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ལུགས་ སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་དང་གཞན་ཡང་མང་གཙོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ སྐུ་ཞབས་མིཌ་རོམ་ནི་ཡིས་དཔྱ་ཁྲལ་གྱི་ཐད་གང་ཡང་སྦས་སྐུང་བྱས་མེད་པའི་ནན་བརྗོད་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG