ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༥

རྒྱ་གར་གྱིས་ཧྲང་ཧེའི་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁོངས་སུ་འཛུལ་འདོད་བྱེད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཧྲང་ཧེ་མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཉིན་གཅིག་གི་གོང་རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱིས་སྒྲིག་འཛུགས་དེའི་ཚོགས་ཁོངས་སུ་འཛུལ་འདོད་ཡོད་ལུགས་ནན་བརྗོད་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་ སྒྲིག་འཛུག་དེས་ཨབྷ་གྷན་ནི་སི་ཐན་གྱི་ནང་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཐད་ལ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང།

XS
SM
MD
LG