ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཡིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཡི་གེའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གྲལ་ལ་ཚུད་རྒྱུར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་འབད་བརྩོན་ལས་འགུལ་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་པ་ལྟར་ ཚོགས་པ་དེའི་ལས་འགུལ་འདིའི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོཌ་ཚེ་རིང་ལཌ་ཀྱིས་ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་མཚོ་སྣ་རིན་པོ་ཆེར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང༌།

XS
SM
MD
LG