ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་འཛིན་སླར་ཡང་འདེམས་ཐོན།


༄༅།། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེར་དུས་འགྱངས་བྱུང་རུང་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཨཱ་ཤི་རབ་གྷ་ཎི་སླར་ཡང་སྲིད་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་མོད། འོན་ཀྱང་འོས་མི་གཞན་པ་ཨབ་དྷུ་ལ་ཨབ་དྷུ་ལས་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངོས་ལེན་མེད། ཨབ་གྷ་ཎི་སི་ཐན་གྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ཅེས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG