ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

ཝྭི་ཏེ་ནམ་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཤིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མགྲོན་འབོད།


ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ཕེ་རི་སིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཝྭི་ཏེ་ནམ་གྱི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཤིག་གིས་ཝྭེ་སཀ་ཞེས་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་བལྟམས་དང་ སངས་རྒྱས་པ། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཅས་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གསུམ་འཛོམས་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཏེ། ཆོས་ཚོགས་དེས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱལ་ས་བྷ་ར་སིལ་སི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་གཙོ་བོའི་གྲས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG