ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རི། ཨུ་རུ་སུ་སོགས་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་གྱུར།


ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་སྲིད་འཛིན་མ་དྷུ་རོ་ལ་ཨ་མི་རི་ཀས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བར་རྒལ་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་དང་ཏུར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ། ཨུ་རུ་སུ་གསུམ་གྱིས་ཨ་རིའི་ཐག་གཅོད་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གིས་ཝྭེ་ནེ་ཛུ་ལའི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་གཏོགས་བྱས་པ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལ་འགལ་ཡོད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG