ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དཀའ་ངལ།


དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་བྱང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཉིན་ལྟར་མཚོ་ཐོག་ཏུ་ཡུ་རོབ་གླིང་ལ་ཕྱི་མི་ཡུལ་སྤོར་བའམ། སྐྱབས་བཅོལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འབྱོར་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྔ་བཞིན་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཕྲད་དེ། རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་དཀའ་གནད་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སུ་འགན་ཁུར་མཉམ་ལེན་བྱ་དགོས་ཞེས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།​

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG