ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ནས་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་ལ་འཚམས་འདྲི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་འོས་མི་སྐུ་ཞབས་ཌོ་ནོལ་ཁྲ་རམ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ནས་འཚམས་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་དང་འཚམས་ཡིག་གི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེ་བརྟན་ལྷིང་ཆེད་དུ་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་སོགས་བཀོད་ཡོད་པ་དང་དེའི་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་ རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་འཛིན་གསར་པ་དང་ལྷན་དུ་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་རྒྱུའི་ཐད་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG