ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

འདི་ལོའི་ནོར་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་འོས་མི་ཆེས་མང་བ།


འདི་ལོའི་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་འོས་མིའི་ཐོ་གཞུང་གི་ཁོངས་སུ་མི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་གི་མིང་ཐོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། མིང་ཐོ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་འགྲན་ཞུགས་པ་ཌོ་ནོལ་ཊི་རམ་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གི་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་ཨེ་ཊི་ཝ་ཊི་སི་ནོ་ཊན། དེ་བཞིན་ཡི་ཤུའི་རྣམ་དག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་པོབ་བཅས་ཚུད་ཡོད་ཅེས་ནོ་བྷེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG